Dedicated - Namenski Serveri Srbija

Veliki broj sajtova ili aplikacija zahteva posebno "namensko" okru�enje gde Shared i VPS Hosting ne mogu da pru�e zadovoljavaju?i kvalitet. Tada se korisnici okre?u ka Namenskim - Dedicated Serverima. Na�a ponuda napravljena je tako da mo�e zadovoljiti sve korsni?ke zahteve bez obzira na kapacitet linka ili memoriju jer imamo najraznovrsniju ponudu servera u onosu perfomanse - cena.

Svaki na� server je potpuno automatizovan (instalacija, reinstalacija, RDNS, KVM...) i sve operacije mo�ete izvr�iti preko na�eg panela. Prosto, jednostavno i vrlo brzo mo�ete reinstalirati Va� server ili ga staviti u tzv. "Rescue mod" ukoliko se desi neki problem u operativnom sistemu ili na samoj ma�ini. U ponudi su Linux i Windows operativni sistemi kao i mnogo dodataka koji ?e Vam omogu?iti i olak�ati kori�?enje servera.

Uz svaki server dolazi jedna javna IP adresa ali je uvek mogu?e pro�irenje kapaciteta zavisno od toga koliko Vam je IP adresa potrebno. Na svakoj IP adresi mo�ete sami podesiti RDNS kao i aktivirati / deaktivirati Firewall ili Anti-DDoS sistem.

Ukoliko postoji bilo kakav problem sa Va�im serverom, na� sistem ?e Vam automatski poslati mail sa opisom problema.


Xeon E3 16 GB
Xeon E3 32 GB
Xeon D 32 GB
Xeon D 64 GB
 • Intel Xeon E3 1225v2
 • 16 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Intel Xeon E3 1225v2
 • 32 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Intel Xeon D-1520
 • 32 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Besplatni Plesk 12 Web Pro
 • KVM pristup
 • Intel Xeon D-1520
 • 64 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Besplatni Plesk 12 Web Pro
 • KVM pristup
Cena: 39.90 � / m
Cena: 45.99 � / m
Cena: 69.99 � / m
Cena: 89.99 � / m

Dodatne usluge
Xeon E3�16 GB
Xeon E3�32 GB
Xeon D�32 GB
Xeon D 64 GB
IP adresa
2 Eur � **
2 Eur � **
2 Eur � **
2 Eur � **
Windows Server
24.99 Eur � **
24.99 Eur � ** 24.99 Eur � **
24.99 Eur � **
cPanel
29.90 Eur � **
29.90 Eur � **
29.90 Eur � **
29.90 Eur � **
Cloud Linux
11.99 Eur � **
11.99 Eur � **
11.99 Eur � **
11.99 Eur � **
Sigurnost servera *
39 �
39 �
39 �
39 �

- Lokacija servera: Francuska

* Instalacija i pode�avanje firewall-a, obezbe?enje servera od raznih exploita.

** mese?no