BESPLATAN HOSTING I DOMEN !!! Za sve vas koji uplatite bilo koji od ponu?enih streaming paketa na godinu dana.

Audio streaming


korisnici / bitrate
32 kbps
64 kbps
128 kbps
100 korisnika
600 din/m
900 din/m
128 din/m
200 korisnika
1200 din/m
1800 din/m
2400 din/m
300 korisnika
1800 din/m
2700 din/m
3600 din/m

* kod na�ih paketa protok je neograni?en!
Za poru?ivanje, molimo Vas da se obratite putem na�e kontakt stranice.

�ta je Audio Stream ?

Audio streaming je usluga kojom se omogu?ava emitovanje radijskog programa preko interneta. Prednost audio streaminga je u tome �to ne morate imati skupu emitersku opremu, predajnike i linkove u svakom gradu kako bi slu�aoci slu�ali va� program. Dovoljno je samo da na Va�em sajtu oka?ite link za radio stanicu i svaki posetilac ?e imati mogu?nost da preko linka slu�a va� program. Za pokretanje Web radio stanice potreban je WinAmp sa DSP pluginom i permanentna internet konekcija.

�ta je AutoDJ ?

AutoDJ mogu?nost emitovanja muzike koriste?i play liste i fajlove sa servera a bez potrebe da va� ra?unar bude online. Svi audio fajlovi hostovani su na na�em Dedicated serveru sa koga se pokre?e stream. Preko Media Managera imate mogu?nost da manipulisete PlayListama, kao i da kreirate nove.

Kako funkcioni�e ?

Kreiranje play listi je vrlo jednostavno:

 • preko va�eg ftp klijenta ubacite muziku na server
 • izvr�ite update fajlova preko na�eg web panela
 • kreirate play listu
 • ubacite muziku u �eljenu playlistu
 • postoji mogu?nost uvoza .m3u playlista u Centova Cast sistem

Dodatne informacije i osnovne karakteristike ?

Postoji mogu?nost pode�avanja vremenskog intervala kao i u?estalosti ponavljanja play listi. Tako?e postoji opcija ubacivanja EPP blokova u odre?eno vreme kao i identifikacija radio stanica, suve maske i d�ingolva. Zanimljiva mogu?nost je to �to mo�ete ubaciti pozdravni d�ingl ili intro fajl koji ?e slu�alac ?uti prilikom konekcije na va� online radio a neposredno pre nego �to po?ne da slu�a va� program.

Tako?e postoji mogu?nost automatskog ga�enja odnosno paljenja AutoDJ-a. Evo primera:

Va� program ide sa servera a va� DJ �eli da pusta muziku sa svog ra?unara. Onog momenta kada se DJ "naka?i" na server AutoDJ ?e biti stopiran a "source" ?e automatski biti preuzet od va�eg DJ-a, a nijedan korisnik ne?e biti rekonektovan ili izba?en sa stream-a. Tako?e kada DJ prestane sa pustanjem muzike server ?e automatski preuzeti stream i sam po?eti da emituje muziku.

Ukoliko imate posebne zahteve, slobodno nas kontaktirajte ovde.

Audio stream server info

 • Dell� server
 • Centova Cast
 • FTP / AutoDJ
 • Ajax based web interface
 • Lokacija: Hetzner DC / Nema?ka
 • 100 Mbps / 1 Gbps linkovi
 • Cisco Firewall za�tita

Svi paketi sadr�e

 • Centova Cast web panel
 • FTP pristup serveru
 • intro file
 • offline file
 • podr�ka za sve playere
 • neograni?en protok
 • detaljna statistika slu�anosti
 • relay stream (prenos druge online stanice)

Podaci o firmi

Agencija DM Creative, Bor

Mati?ni broj: 64370502

PIB: 109705082

Teku?i ra?un: 105-18514-68

Powered by

Sponsors